VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELSKÝ NÁKUP ZBOŽÍ ÚČINNÉ OD 1.6.2017

Prodávající: ASPERA, spol. s r.o., se sídlem České Budějovice, Křižíkova 734/1, IČ: 13497774, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu C, vložka 87

OBECNÁ USTANOVENÍ A UZAVÍRÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně vystupuje společnost ASPERA, spol. s r.o., se sídlem České Budějovice, Křižíkova 734/1, IČ: 13497774, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu C, vložka 87, jako podnikatel- prodávající (dále jen „ASPERA“ nebo „prodávající“) a na straně druhé fyzická osoba spotřebitel jako kupující. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná

Předmětem koupě je zboží, kterým se rozumí produkty v aktuálním sortimentu nabízeném prodávajícím na svých webových stránkách nebo v eshopu.

Jednou z forem prodeje zboží je též eshop provozovaný prodávajícím na webové stránce umístěné na internetové adrese www.kovovybaveni.cz (dále též „eshop“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále též „webové rozhraní obchodu“). Informace o prodávajícím a zboží (název, popis hlavních vlastností, cena, způsob platby, způsob a lhůta dodání, náklady na dodání) jím nabízeném k prodeji jsou v tomto případě uvedeny na eshopu prodávajícího.

Kupující učiněním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku učinění objednávky. VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn VOP měnit a doplňovat jednostranně za podmínek uvedených v občanském zákoníku.

Je-li smlouva uzavírána v písemné formě, vydá prodávající spotřebiteli bezprostředně po uzavření smlouvy alespoň jedno její vyhotovení. Registrovaný kupující, který koupil zboží prostřednictvím eshopu, má přístup ke smlouvě (objednávce) na svém účtu v rámci webových stránek prodávajícího.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Podá-li spotřebitel objednávku prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, je prodávající povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit její obdržení; to neplatí při uzavírání smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací. Uzavírá-li se smlouva za použití elektronických prostředků, poskytne prodávající spotřebiteli v textové podobě formou emailu i znění všeobecných obchodních podmínek.

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které si sám volí. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Pro prodej prostřednictvím eshopu platí následující zvláštní pravidla:

 • veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu na toto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Cena zboží je platná k okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky
 • pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
 • před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále též „elektronická adresa kupujícího“).
 • prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky) a zaplacení zálohy v plné výši kupní ceny před odesláním zboží
 • smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Potvrzení jedné objednávky se týká pouze zboží do limitu dále níže stanoveného. Smluvní vztah může být zrušen za podmínek uvedených v těchto VOP
 • kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 • kupní cena zboží se hradí formou dobírky při převzetí zboží. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • cenový limit pro jednu objednávku zboží činí 50 000,-Kč s tím, že hodlá-li kupující provést nákup zboží nad tento limit, musí s prodávajícím uzavřít samostatnou kupní smlouvu za zvlášť sjednaných podmínek, zejména pokud jde o způsob dodání zboží a cenu nákladů na dodání zboží kupujícímu.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku z důvodů vymezených v zákoně a dále tehdy, je-li elektronická objednávka činěna z blokované IP adresy zařazené na tzv. blacklistu. Objednávka je pro prodávajícího závazná až její úplnou akceptací.

Prodávající si vyhrazuje právo nedostát potvrzené objednávce z důvodu nedostatku zboží na skladu nebo v případě jiné překážky na straně dodavatelů a obchodních partnerů prodávajícího, dále z důvodu, že zboží v požadované jakosti nebo množství není ve stanoveném termínu nebo jinak dostupné. V takovém případě se objednávka ruší, smluvní vztah zaniká, o čemž bude kupující prodávajícím elektronicky vyrozuměn.

Objednávat zboží lze takto:

 • prostřednictvím elektronického obchodu (eshop)
 • telefonicky

INFORMACE POSKYTOVANÉ SPOTŘEBITELI

Tento článek II VOP se vztahuje výlučně na smluvní vztahy mezi prodávajícím a fyzickou osobou spotřebitelem jako kupujícím (spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná) (dále též „spotřebitel“).

Prodávající před uzavřením smlouvy sděluje spotřebiteli ve smyslu ust. §1820 následující skutečnosti.

Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby, to neplatí pro smluvní přepravu a náklady na dodání zboží vynaložené prodávajícím.

Cena zboží musí být zaplacena před převzetím nebo nejpozději při převzetí zboží spotřebitelem. Je-li v konkrétním případě vyžadována záloha, je spotřebitel tuto povinen zaplatit dle podmínek stanovených prodávajícím. Cena zboží je vždy uvedena na eshopu prodávajícího včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady ceny zboží.

Smlouvy uzavírané s prodávajícím nemají charakter smluv, jejímž předmětem je opakované plnění. Vždy se jedná o jednorázové smlouvy s jednotlivým plněním. Prodávající neuzavírá ohledně zboží smlouvy na dobu neurčitou

Spotřebitel je oprávněn písemně ve formě doporučené zásilky odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne převzetí zboží, u smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na webových stránkách prodávajícího (www.kovovybaveni.cz), v takovém případě pak doručení odstoupení potvrdí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu emailovou zprávou. Formulář je též součástí těchto VOP.

V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, též náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Poštovné nebo přepravné za navrácení zboží prodávající nehradí.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, a to na adresu České Budějovice, Křižíkova 734/1. PSČ: 370 01

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže však spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, a dále od smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na dodané zboží se vztahuje záruka za jakost za podmínek uvedených u každého nabízeného zboží, jinak za podmínek uvedených v občanském zákoníku. Dokladem o záruce je vystavený dodací list.

PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Ceny zboží jsou smluvní a kupující je povinen akceptovat ceny zboží uvedené na zboží nebo v rámci nabídky eshopu v rámci platných ceníků zboží. Vedle ceny zboží náleží prodávajícímu též přepravní náklady a jiné náklady vynaložené na dodání zboží kupujícímu. Tyto ceny se odvíjí od cen stanovených subjekty poskytující tyto služby.

Cena zboží musí být zaplacena nejpozději při dodání zboží kupujícímu. Prodávající akceptuje tyto platební formy:

 • předem bankovním převodem - zálohová faktura
 • na dobírku při nákupu zboží za použití komunikačních prostředků na dálku

Dodání zboží je možné prostřednictvím smluvního přepravce prodávajícího, vlastní přepravou uskutečněnou prodávajícím nebo prostřednictvím pošty (na dobírku). Při dodání zboží objednaného za použití komunikačních prostředků na dálku platí forma dodání na dobírku do limitu výše platby do 10 000 CZK Platby nad tento limit musí být uskutečněny předem, zálohovou fakturou.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen ihned zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje poskytnuté dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, DIČ, telefonního čísla, adresy elektronické pošty a podpisu. Souhlas se zpracováním osobních údajů se vztahuje i na účely vyřízení reklamací.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány pro účely plnění smlouvy po dobu plnění a platnosti smlouvy a smluvních ujednání, popř. jiných povinností vyplývajících z uzavřeného smluvního vztahu. Osobní údaje budou zpracovány pro účely marketingu po dobu 12 měsíců od poslední aktivity ze strany odběratele, kterou se rozumí učiněná poptávka, nabídka, objednávka, smlouva, realizovaný nákup. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může za podmínek stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR - General Data Protection Regulation) využít:

 • právo na přístup ke svým osobním údajů,
 • právo na opravu osobních údajů nebo omezení zpracování,
 • právo na výmaz osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo odvolat souhlas se zpracováním

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Veškeré výše uvedené možnosti můžete požádat písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce: gdpr@aspera.cz.

NÁROKY Z VAD ZBOŽÍ (REKLAMACE)

Tento článek VI VOP se vztahuje výlučně na smluvní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem, tedy na reklamace vad zboží spotřebitelem.

S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v sídle podnikání (České Budějovice, Křižíkova 734/1). Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Je-li reklamace činěna písemně, musí být zboží zasláno na adresu sídla prodávajícího. Zásilka musí obsahovat reklamované zboží včetně veškerého příslušenství, kopii dokladu o zakoupení, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (adresa a telefonní číslo), dále volbu způsobu vyřízení reklamace (oprava, výměna, sleva z ceny, odstoupení od smlouvy).

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Kupující zboží prohlédne bezprostředně po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Termínem bezprostředně se rozumí týž den, kdy bylo zboží kupujícímu dodáno. Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů, při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost firemní pásky s logem, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu. Kupující v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má, a že zboží nevykazuje zjevné vady.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit (tedy okamžitě při převzetí zboží), soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. K těmto účinkům soud přihlédne jen k námitce prodávajícího, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Je-li věc odesílána, považuje se za okamžik dodání zboží a přechodu nebezpečí škody na zboží okamžik, kdy je věc dopravena do místa určení a předána kupujícímu.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

Nemá-li věc vlastnosti stanovené v §2161 občanského zákoníku, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

ZVLÁŠTNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Stížnost spotřebitele vůči postupu prodávajícího a postup pro vyřizování spotřebitelských sporů z kupní smlouvy upravuje zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně spotřebitele, a to v ust. §20n a násl. tohoto zákona s tím, že subjektem oprávněným řešit tyto spory a přijímat a vyřizovat stížnosti je Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20 869. Vše je dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Není-li v těchto VOP nebo ve smlouvě uvedeno jinak, práva a povinnosti smluvních stran se řídí především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně spotřebitele.

Koupě zboží neopravňuje kupujícího k užívání duševního vlastnictví prodávajícího (např. loga, ochranných známek, obchodní firmy, autorských děl, práv průmyslového vlastnictví apod).

VOP jsou přístupné veřejně na eshopu prodávajícího (www.kovovybaveni.cz), a dále v sídle prodávajícího.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

V Českých Budějovicích dne 1.6.2017


Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát

ASPERA, spol. s r.o., se sídlem Křižíkova 734/1, 370 01 České Budějovice, IČ: 13497774

Tel: 00420 606072964
Mail: eshop@asperatechnology.cz

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*) /o poskytnutí těchto služeb (*)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum objednání (*) /datum obdržení (*)

…………………………………………………………………………………………………

Číslo faktury (*) / číslo objednávky (*)

…………………………………………………………………………………………………

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

………………………………………………………………………………………………….

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

………………………………………………………………………………………………….

Podpis spotřebitele/spotřebitelů

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Datum

…………………………………………………………………………………………………..

(*) Nehodící se škrtněte.

Vysoce kvalitní produkty

Tým zkušených profesionálů

Možnost úprav výrobků na míru

Rozsáhlé zkušenosti se zakázkovou kovovýrobou